224 بازدید

کاهش کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه - تصویب آئین نامه کارمزد نمایندگان و کارگزاران

کاهش کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه| بیمه خانه

کاهش کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه، با تصویب آئین نامه 102 توسط شورای عالی بیمه، کارمزد نمایندگان و کارگزاران در برخی رشته های بیمه ای با کاهش کارمزد نمایندگان همراه بوده است. البته در رشته هایی هم با افزایش کارمزد روبرو بوده ایم اما در کل تصویب این آئین نامه به ضرر نمایندگان تمام شده است. خیلی از نمایندگان به آئین نامه تصویبی اعتراض داشته اند و در سایت کارزار اقدام به ثبت امضاء نموده اند و به این ترتیب مخالفت خود را اعلام کرده اند.

آیین نامه 102 بیمه مرکزی به شرح ذیل است

 شورای عالی بيمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری در جلسه مورخ 1400/04/14 «آيين نامه كارمزد نمايندگی و كارگزاری (دلالی) رسمی بيمه» را مشتمل بر ۱5 ماده و 6 تبصره تصویب نمود.

فصل اول- كارمزد بيمه های غير زندگي
ماده 1- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسه بیمه در انواع بیمه غیر زندگی براي معاملات بیمه ای كه توسط نمایندگان و كارگزاران رسمی بیمه انجام میگيرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده به شرح زير است:

بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه
%25
%29
خطرات صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره 1 آيين نامه شماره 25 شورای عالي بيمه
%10
%12
خطرات غير صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره 2 آيين نامه شماره 25 شورای عالي بيمه
%15
%17

تبصره بند الف- ميزان كارمزد مربوط به كالاهای نامبرده در جداول ضميمه شماره ۳ ،4 و 5 آيين نامه شماره ۲5 مصوب شورای عالی بيمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می باشد.

بیمه باربری

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
کالاهای وارداتی
%10
%12
كالاهای داخلي و صادراتی
%15
%17
باربری به نفع بانک
%5
%16

بیمه بدنه و وسایل نقلیه موتوری

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
وسایل نقلیه سواری
%10
%12
بارکش
%7
%9
اتوبوس و مینی بوس
%6
%18
انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه
%10
%12
ماشين آلات كشاورزی، راهسازی و ساختمانی
%8
%10
ریلی
%8
%10

بیمه مسئولیت

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه و پوشش مازاد اختياری
%4
%5
كشتی، شناور، زير دريايی و انواع وسايل نقليه هوايی و مالكان آنها
%3
%3.5
متصديان حمل و نقل بين المللي (CMR) و داخلی
%15
%17
تعهد پرداخت حقوق ورودی عبوركالای خارجی و تأمين تعهدات گمرگ در رويه عبور موقت داخلی كالا و ساير رويه های گمركی
%10
%12
ساير مسئوليت ها
%15
%17

بیمه حوادث شخصی و درمانی

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
حوادث انفرادی
%30
%32
حوادث گروهی
%20
%22
درمان انفرادی و خانواده
%15
%17
درمان گروهی
%10
%12
حوادث راننده
%4
%5
مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورودرورمسافران عازم به خارج
%10
%12
دندان پزشكی انفرادی
%15
%17
دندان پزشكي گروهی
%10
%12

و- اعتبار

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
داخلی
%5
%7
صادرات کالا و خدمات
%7
%9

ز- کشاورزی و دامداری

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
درمان و تلف دام سبک و سنگین، طیور و پرندگان، زنبور عسل و آبزیان
%10
%12
محصولات زراعی و باغی
%10
%12

ح - سایر انواع بیمه

موضوع بیمه
کارمزد نماينده / كارگزار حقيقي بيمه (درصد)
كارمزد نماينده / كارگزار حقوقي بيمه (درصد)
وجوه در صندوق و وجوه در راه (در راه حمل)
%12
%14
عدم النفع (بصورت مستقل)
%15
%17
صداقت و امانت
%17
%20
درمان گروهی
%10
%12
حوادث راننده
%4
%5
مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورودرورمسافران عازم به خارج
%10
%12
دندان پزشكی انفرادی
%15
%17
دندان پزشكي گروهی
%10
%12

ماده 2-كارمزد و هزينه صدور قابل پرداخت موضوع اين آيين نامه بايد بر مبنای حق بيمه پرداخت شده محاسبه و پرداخت شود. در صورتی كه به هر علت مبلغ حق بيمه پرداخت شده افزايش يا كاهش يابد به همان نسبت كارمزد نيز افزايش يا كاهش خواهد يافت.
تبصره- چنانچه موسسه بيمه بخشي از حق بيمه دريافتی از بيمه گذار را به موجب قوانين و مقررات مربوط )به استثناي واگذاري اتکايي اجباري ( عيناً به مراجع ذيربط پرداخت نمايد، اين مبالغ از حق بيمه پرداخت شده كسر می گردد.

ماده 3 -مؤسسه بيمه ميتواند به شرط صدور بيمه نامه توسط نماينده علاوه بر كارمزد مقرر در اين آيين نامه حداكثر به ميزان 5 درصد از حق بيمه پرداخت شده، هزينه صدور پرداخت نمايد.
تبصره- هزينه صدور قابل پرداخت براس رشته بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه و مازاد اختياری و حوادث راننده حداكثر معادل 4 درصد ميباشد.

ماده 4 -موسسه بيمه ميتواند نمايندگان و كارگزاران رسمی بيمه را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به آنها در كليه رشته های بيمه به استثنای بيمه های زندگی اندوخته دار و مستمری مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نبايد از ۱5 درصد مجموع كارمزدهاي پرداختی به همان نماينده و يا كارگزار رسمی بيمه در سال مورد نظر بيشتر باشد.
تبصره- نحوه محاسبه سود مشاركت در منافع توسط سنديکای بيمه گران ايران تهيه و پس از تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران جهت اجرا به شركت هاي بيمه مبالغ می شود.

فصل دوم- كارمزد بيمه های زندگی

ماده 5 -حداكثر كارمزد قابل پرداخت برای فروش انواع مختلف بيمه هاي زندگی به شرح زير تعيين ميشود: الف- براي بيمه هاي خطر فوت ساده زمانی انفرادی و گروهی با حق بيمه سالانه، به ترتيب ۲5 درصد و ۱0 درصد حق بيمه وصولی ب- براي بيمه هاي خطر فوت ساده زمانی انفرادی و گروهی با حق بيمه يکجا به ترتيب 4 درصد و ۳ درصد حق بيمه وصولی ج- براي بيمه های به شرط حيات با حق بيمه يکجا و سالانه حداكثر 4 درصد حق بيمه وصولي د- در بيمه هاي مختلط خطر فوت و تشکيل سرمايه و بيمه های مختلط خطر فوت و متصل به سرمايه گذاري (يونيت لينک و جامع عمر (life universal) )با حق بيمه سالانه حداكثر ۷5 درصد حق بيمه سال اول مشروط بر اين كه از ۳0 در هزار سرمايه تجاوز نکند، ۳0 درصد اين كارمزد پس از وصول حق بيمه سال اول و در سالهاي دوم تا پنجم هر سال 5/۱۷ درصد كارمزد پس از وصول حق بيمه های مربوطه قابل پرداخت است.
هـ- براي بيمه های تمام عمر مشابه بندهاي (الف) و (ب) اين ماده در طول دوره پرداخت حق بيمه
و- برای بيمه های مستمری مشابه بند (ج) اين ماده
ز- براي ساير انواع بيمه هاي زندگی انفرادی و گروهی با حق بيمه يکجا به ترتيب 4 درصد و ۳ درصد حق بيمه وصولی

ماده 6 -مؤسسات بيمه ميتوانند جز در موارد بيمه های با حق بيمه يکجا و بيمه نامه هايی كه به صورت گروهی صادر شده اند، حداكثر ۳ درصد حق بيمه را بابت هزينه وصول حق بيمه به نمايندگان بيمه و يا كارگزاران رسمی بيمه پرداخت نمايند.

ماده 7-در صورتی كه مجموع كارمزد پرداختی به نماينده يا كارگزار رسمی بيمه در مورد يک يا چند بيمه نامه كمتر از نصاب مقرر كارمزد پيش بيني شده در ماده 5 باشد موسسه بيمه ميتواند از محل مابه التفاوت آن به نمايندگان خود يا كارگزاران رسمی بيمه به تناسب اهميت بيمه هايی كه به فروش رسانده اند، كارمزد تشويقی پرداخت نمايد مشروط به آنکه جمع كارمزد و كارمزد تشويقی پرداختی به نماينده و يا كارگزار رسمی بيمه از نصاب های مقرر در ماده 5 بيشتر نشود.

فصل دوم- ساير مقررات

ماده 8-مؤسسه بيمه موظف است همزمان با انعقاد قرارداد با نماينده و كارگزار رسمی بيمه، ميزان كارمزد قابل پرداخت را با رعايت مفاد اين آيين نامه و اصلاحات بعدی آن، كتباً به نماينده بيمه و يا كارگزار رسمی بيمه اعلام نمايد در غير اين صورت كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر مقرر در اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره 1-چنانچه به موجب مصوبات شورای عالی بيمه حداكثر ميزان كارمزد قابل پرداخت به نماينده و كارگزار رسمی بيمه در هر يک از رشته های بيمه ای افزايش يا كاهش يابد، آخرين مصوبه شورای عالی بيمه مبنای كارمزد قابل پرداخت، خواهد بود.

تبصره 2 -موسسه بيمه می تواند در صورت توافق با نماينده يا كارگزار رسمی بيمه ميزان كارمزد قابل پرداخت برای قراردادهای بيمه ای خاص را متفاوت از ميزان های مقرر در اين ماده تعيين نمايد.

ماده 9 -موسسه بيمه موظف است هزينه صدور و كارمزد نمايندگان بيمه و كارمزد كارگزاران رسمی بيمه را با رعايت نصاب های زير محاسبه و پرداخت نمايند:

الف- كارمزد هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندی زير:
۱ – تا هفت هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه، حداكثر صد در صد كارمزد مصوب.
۲ – بيش از هفت هزار و پانصد ميليون ريال تا پانزده هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر پنجاه درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
۳ – بيش از پانزده هزار ميليون ريال تا سی هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر بيست و پنج درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
4 – بيش از سی هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر ده درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
ب- هزينه صدور هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندی زير:
۱ – تا هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه حداكثر صد درصد هزينه صدور مصوب.
۲ – بيش از هزار و پانصد ميليون ريال تا هفت هزار و پانصد ميليون ريال حق بيمه حداكثر بيست و پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
۳ -بيش از هفت هزار و پانصد ميليون ريال تا پانزده هزار ميليون ريال حق بيمه حداكثر ده درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
4 -بيش از پانزده هزار ميليون ريال حق بيمه، حداكثر پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
ج- چنانچه مدت پوشش بيمه ها دربيمه نامه هايی كه عرفاً به صورت سالانه صادر ميشود كمتر از يکسال باشد كارمزد و يا هزينه صدور بايد براساس حق بيمه ساليانه و با رعايت بندهای الف و ب فوق به ترتيب زير محاسبه و پرداخت شود: حق بيمه كوتاه مدت× (حق بيمه ساليانه /كارمزد ساليانه)

ماده 10 – حداكثر كارمزد بيمه نامه های مربوط به دستگاه های اجرايی موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوری، دستگاههای موضوع مواد (۲) ،(۳) ،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی كشور، نيروهای نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضائيه و كليه دستگاه هايی كه به نحوی از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، 50 درصد كارمزد و هزينه صدور مقرر در اين آيين نامه با رعايت طبقه بندی مندرج در بندهای الف و ب ماده 9 تعيين ميگردد.

ماده 11 -مؤسسه بيمه مکلف است قبل از تعيين و پرداخت كارمزد براي معاملات بيمه اي كه در اين آيين نامه كارمزدی براي آنها پيش بينی نشده است و همچنين كارمزد محصولات جديد بيمه ای، موافقت بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران را جلب نمايند.

ماده 12 -پرداخت هرگونه وجه به نماينده يا كارگزار رسمی بيمه بيش از نصاب های مقرر در اين آيين نامه و تحت هر عنوان ديگری ممنوع است.

ماده 13 -مؤسسه بيمه مجاز به پرداخت كارمزد جز به نماينده و كارگزار رسمی بيمه نيست.

ماده 14 -در صورت احراز تخلف مؤسسه بيمه از اجرای مفاد اين آيين نامه بيمه مركزی ميتواند متناسب با نوع تخلف و تکرار آن حسب مورد يک يا چند اقدام زير را انجام دهد:
الف- اخطار كتبی به مسئول فنی و امور كنترلی، معاون فنی، مدير عامل و يا هيأت مديره مؤسسه بيمه
ب- سلب صلاحيت مسئول فنی و امور كنترلی يا معاون فنی مربوط و يا مدير عامل مؤسسه بيمه
ج- تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يک يا چند رشته بيمه با تصويب شوراي عالی بيمه،
د- لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يک يا چند رشته بيمه با تأييد شوراي عالی بيمه و تصويب مجمع عمومی بيمه مركزی ج.ا.ايران

ماده 15 -اين آيين نامه براي بيمه نامه هايی كه از تاريخ 1400/01/01 صادر ميشوند لازم الاجرا است و جايگزين آيين نامه شماره 8۳ ،و مکمل های بعدی آن، ساير مصوبات مربوط به نرخ كارمزد در شوراي عالی بيمه و بخشنامه های مربوط، كارمزدهای ابلاغی و استعلامی پيشين بيمه مركزی ج.ا.ايران خواهد شد.

بیمه خانه چیست؟

بیمه خانه یک سامانه خرید آنلاین بیمه است. انواع بیمه از جمله بیمه عمر ، بیمه درمان تکمیلی انفرادی و گروهی، بیمه موبایل، بیمه مسافرتی، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه آتش سوزی و زلزله و بیمه کرونا را می توانید از سایت بیمه خانه تهییه فرمایید. همچنین قبل از خرید بیمه مورد نظرتان می توانید از مشاوران بیمه خانه مشاوره رایگان فنی دریافت نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات
سایت بیمه
سایت بیمه

سایتِ بیمه سایتِ بیمه یا همان سایت های خرید آنلاین بیمه با ارائه خدمات بیمه ای به صورت آنلاین، آگاهی از انواع بیمه، قیمت ها،

بیشتر بخوانید »