بیمه تکمیلی سامان

بیمه تکمیلی سامان

جهتِ سفارش بیمه تکمیلی انفرادی (خانواده) سامان، با فشردن دکمه ذیل و ثبت اطلاعات درخواستی، اقدام نمایید.

جهتِ آگاهی و خرید بیمه تکمیلی گروهی سامان تحت عنوان بیمه تکمیلی SME با فشردن دکمه ذیل، اقدام نمایید. 

طرح های بیمه تکمیلی انفرادی سامان

بیمه سامان بیمه درمانی تکمیلی انفرادی (خانواده) خود را در چهار طرح متنوع و با فرانشیز های متفاوت به مشتریان خود ارائه می دهد.. لذا مشتریان این بیمه نامه می توانند با توجه به نیاز و بودجه خود نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

موارد تحت پوشش
میزان تعهدات هر طرح تا سقف (به تومان)
طرح ها
عقیق
سرو
سپیدار
افرا
بستری، جراحی عمومی
37,500,000
50,000,000
80,000,000
120,000,000
اعمال جراحی های تخصصی
75,000,000
100,000,000
160,000,000
240,000,000
جراحی های مجاز سرپایی
2,000,000
2,000,000
4,000,000
10,000,000
پوشش زایمان
5,000,000
7,000,000
8,000,000
10,000,000
پوشش نازایی
5,000,000
5,000,000
6,000,000
10,000,000
پارا کلینیکی گروه 1
2,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000
پارا کلینیکی گروه 2
1,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000
خدمات آزمایشگاهی
1,000,000
2,500,000
4,000,000
8,000,000
ویزیت و دارو
1,000,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
رفع عیوب انکساری دو چشم
3,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
دندانپزشکی
1,000,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
سمعک
1,000,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
آمبولانش (شهری و بین شهری)
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
غربالگری
ندارد
1,500,000
2,000,000
3,000,000

فرانشیز: حق بیمه طرح های فوق با در نظر گرفتن فرانشیز 10% و 30% محاسبه شده است. فرانشیز همان درصد یا مبلغی از خسارت است که شرکت بیمه آن را پرداخت نمی کند. تعیین میزان فرانشیز بین دو عدد مذکور، با بیمه گذار می باشد و همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، حق بیمه پرداختی با توجه به میزان فرانشیز متفاوت است.

حق بیمه 4 طرح فوق ( مبلغ به ریال)
حق بیمه با احتساب فرانشیز
عقیق
سرو
سپیدار
افرا
با فرانشیز 10%
38,952,576 ریال
42,500,000 ریال
50,000,000 ریال
65,000,000 ریال
با فرانشیز 30%
33,000,000 ریال
35,000,000 ریال
41,500,000 ریال
54,000,000 ریال

نکته: برای خانواده های سه نفر به بالا در صورت خرید نقدی ۱۵% تخفیف بر روی حق بیمه ها اعمال می شود. همینطور در صورتی که بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر شرکت سامان باشد، 10% تخفیف حتی در صورت خرید قسطی، شامل وی می شود. نهایت تخفیف طرح ها 15% است.

نکته: حق بیمه های جدول فوق برای بازه سنی 0 تا 60 سال می باشد. لذا برای برای سنین بالای 60 سال اضافه نرخ سنی اعمال می شود. اضافه نرخ سنی در بیمه درمان تکمیلی سامان به شرح ذیل می باشد.

بازه سنی 61 تا 70 سال: 50% به حق بیمه های جدول فوق اضافه می گردد.

بازه سنی 71 تا 75 سال: به شرط مشتری وفادار بودن با 200% اضافه نرخ بیمه نامه صادر می گردد.

مشتریان وفادار: مشتری وفادار در بیمه سامان بیمه شده ای می باشد که بیمه نامه وی برای دوسال متوالی در شرکت بیمه سامان صادر شده باشد. لذا طرح های بیمه درمان انفرادی فوق برای افراد بالای 70 سال به شرط اصل مشتریان وفادار قابل تهیه است.

سوألات رایج بیمه تکمیلی انفرادی سامان

در صورت نداشتن بیمه گر پایه مانند بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی باید 18% اضافه نرخ پرداخت نمایید. البته بیمه سلامت همگانی به صورت رایگان قابل تهیه است.

خرید قسطی همه طرح های بیمه درمان سامان امکان پذیر است. لذا می توانید بیمه نامه مذکور را از سامانه بیمه خانه به صورت قسطی تهیه نمایید.

دوره انتظار برای پوشش زایمان و نازایی 9 ماه و برای بیماری های مزمن 3 ماه می باشد.

فرانشیز طرح های درمان تکمیلی سامان برای همه طرح ها در دو حالت 30% و 10% در حق بیمه های مختلف ارائه می گردد.

طرح های بیمه تکمیلی گروهی (SME) سامان

بیمه تکمیلی گروهی سامان با عنوان SME که مخفف Small and Medium Enterprises به معنای کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد، برای گروه های 1 تا 50 نفر، 51 تا 150 نفر و 151 تا 200 نفر طراحی شده است. در جدول ذیل طرح های بیمه تکمیلی SME، پوشش ها، و سقف تعهداتِ مربوط به پوشش ها را مشاهده نمایید.

موارد تحت پوشش
میزان تعهدات بیمه تکمیلی گروهی سامان تا سقف (به تومان)
طرح ها
SME1
SME2
SME3
SME4
SME5
بستری، جراحی عمومی
20,000,000
30,000,000
45,000,000
55,000,000
100,000,000
اعمال جراحی های تخصصی
40,000,000
60,000,000
90,000,000
110,000,000
200,000,000
جراحی های مجاز سرپایی
1,000,000
1,500,000
2,500,000
5,000,000
10,000,000
پوشش زایمان
4,000,000
5,000,000
5,500,000
7,500,000
8,000,000
پوشش نازایی و ناباروری
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
4,000,000
غربالگری جنین
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
پارا کلینیکی گروه 1
2,000,000
2,500,000
3,000,000
5,500,000
10,000,000
پارا کلینیکی گروه 2
2,000,000
2,500,000
3,500,000
5,500,000
10,000,000
خدمات آزمایشگاهی
1,000,000
1,500,000
2,500,000
3,500,000
7,000,000
ویزیت و دارو و خدمات اورژانس
300,000
500,000
1,200,000
1,500,000
2,500,000
رفع عیوب انکساری دو چشم
2,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
7,000,000
دندانپزشکی
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
سمعک (دو گوش)
150,000
200,000
300,000
400,000
500,000
آمبولانش (شهری و بین شهری)
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
عینک و طب لنزی
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000

فرانشیزِ طرح های SME سامان: فرانشیز همه طرح های تکمیلیِ SME سامان، 10% می باشد.

شرط بیمه گر پایه: داشتن بیمه گر پایه مانند تامین اجتماعی برای تهیه بیمه تکمیلی گروهیِ سامان الزامی است.

در جدول ذیل می توانید حق بیمه طرح های بیمه درمان تکمیلیِ SME سامان را برای افراد، با سنین 0 تا 60 سال را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید حق همه طرح ها برای مدت زمان یک ماه محاسبه شده است. لذا با توجه به اینکه قراردادهای بیمه درمان گروهی سامان یکساله است، برای آگاهی از حق بیمه ها برای مدت زمان یکسال، باید این اعداد را در 12 ضرب نمایید.

حق بیمه طرح های تکمیلی گروهی SME برای سنین 0 تا 60 سال (ماهانه) ( مبلغ به تومان)
حق بیمه (ماهیانه) بر حَسب تعداد
SME1
SME2
SME3
SME4
SME5
برای تعداد 1 تا 50 نفر
224,640 تومان
302,400 تومان
328,320 تومان
371,520 تومان
449,280 تومان
برای تعداد 51 تا 150 نفر
198,720 تومان
250,560 تومان
267,840 تومان
311,040 تومان
388,800 تومان
برای تعداد 151 تا 200 نفر
190,080 تومان
233,280 تومان
388,800 تومان
293,760 تومان
362,880 تومان

همچنین در جدل ذیل حق بیمه ماهیانه طرح های SME برای افراد، با سنین 61 تا 70 سال قابل مشاهده است.

اضافه نرخ سنی: برای سنین 61 تا 70 سال 50% اضافه نرخ سنی بر روی حق بیمه ها اعمال می گردد که در جداول ذیل قابل مشاهده است.

حق بیمه طرح های تکمیلی گروهی SME برای سنین 61 تا 70 سال ( مبلغ به تومان)
حق بیمه بر حَسب تعداد
SME1
SME2
SME3
SME4
SME5
برای تعداد 1 تا 50 نفر
336,960 تومان
453,600 تومان
492,480 تومان
557,280 تومان
673,920 تومان
برای تعداد 51 تا 150 نفر
298,080 تومان
375,840 تومان
401,760 تومان
466,560 تومان
583,200 تومان
برای تعداد 151 تا 200 نفر
285,120 تومان
349,920 تومان
375,840 تومان
440,640 تومان
544,320 تومان

جدول ذیل نیز حق بیمه ماهیانه طرح های گروهی سامان را برای سنین 71 تا 75 سال و به شرط مشتریان وفادار نمایش می دهد.

مشتریان وفادار: افرادی که بیمه نامه آن ها دو سال متوالی در بیمه سامان صادر شده است مشتری وفادار محسوب می گردند. همچنین برای آنکه شرط مشتری وفادار مورد تایید قرار بگیرد باید تعداد بیمه شدگان حداقل 20 نفر باشند و افراد بالای 71 سال بیشتر از 10% تعداد آن ها را تشکیل ندهند.

اضافه نرخ سنی: برای سنین 71 تا 75 سال 200% اضافه نرخ سنی در نظر گرفته شده است که در جدول ذیل قابل مشاهده است.

حق بیمه طرح های گروهی SME برای سنین 71 تا 75 سال (برای مشتریان وفادار) ( مبلغ به تومان)
حق بیمه بر حَسب تعداد
SME1
SME2
SME3
SME4
SME5
برای تعداد 1 تا 50 نفر
673,920 تومان
907,200 تومان
984,960 تومان
1,114,560 تومان
1,347,840 تومان
برای تعداد 51 تا 150 نفر
596,160 تومان
751,680 تومان
803,520 تومان
933,120 تومان
1,166,400 تومان
برای تعداد 151 تا 200 نفر
570,240 تومان
699,840 تومان
751,680 تومان
881,280 تومان
1,088,640 تومان

در جدول ذیل توضیحات پوشش های بیمه تکمیلی گروهی سامان را مشاهده نمایید.

موارد تحت پوشش
توضیحات پوشش های بیمه تکمیلی گروهی (SME) سامان
بستری، جراحی عمومی
جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care
اعمال جراحی های تخصصی
جبران هزینه های اعمال جراحی مهم مرتبط با سرطان، قلب، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک ستون فقرات، گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی، رادیوتراپی و آنژیوپالستی عروق کرونر و عروق داخل مغز (با احتساب ردیف 1)
آمبولانس
هزینه آمبوالنس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشک آمبوالنس معالج
پوشش زایمان
جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین
پاراکلینیکی 1
جبران هزینه انواع رادیوگرافی، آنژیوگرافی عروق محیطی، آنژیوگرافی چشم، سونوگرافی، ماموگرافی و انواع اسکن، ام آر آی، پزشکی هسته ای (شامل اسکن هسته ای و درمان رادیوایزوتوپ)، دانسیتومتری
پاراکلینیکی 2
جبران هزینه انواع آندوسکوپی، خدمات تشخیصی قلبی و عروقی شامل انواع الکتروکاردیوگرافی (نوار قلب)، انواع اکوکاردیوگرافی، انواع هولتر مانیتورینگ، تست ورزش، آنالیز پیس میکر، EECP، تیلت تست، خدمات تشخیصی تنفسی شامل (اسپیرومتری و PFT)، خدمات تشخیصی الکترومیلوگرافی و هدایت عصبی (NCV EMG)، الکتروانسفالوگرافی(EEG)، خدمات تشخیصی یورودینامیک (نوار مثانه)، خدمات تشخیصی و پرتو پزشکی چشم مانند اپتومتری، پریمتری، بیومتری و پنتاکم، شنوایی سنجی (انواع ادیومتری)
جراحی های مجاز سرپایی
جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی
خدمات آزمایشگاهی
جبران هزینه های خدمات آزمایشات تشخیصی - پزشکی شامل پاتولوژی، ژنتیک پزشکی و تست های آلرژیک و فیزیوتراپی
رفع عیوب انکساری دو چشم
جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری دو چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم 3 دیوپتر یا بیشتر باشد
غربالگری جنین
جبران هزینه های تست های غربالگری جنین شامل مارکرهای جنینی و آزمایشات ژنتیک جنین
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس
جبران هزینه های ویزیت و دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور ، صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول( و خدمات اورژانس )غیر بستری)
دندانپزشکی
هزینه های سرپایی یا بستری خدمات دندانپزشکی و جراحی لثه (به جز ایمپلنت، ارتودنسی، دندان مصنوعی و موارد زیبایی)
پوشش نازایی و نباروری
هزینه های درمان نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط IUI، ZIFT، GIFT، میکرو اینجکشن و IVF
سمعک (دو گوش)
خرید سمعک (دو گوش)
عینک و طب لنزی
جبران هزینه خرید عینک طبی یا لنز طبی

توضیحات در خصوص بیمه درمان تکمیلی

بیمه تکمیلی چیست؟

بیمه درمان تکمیلی یکی از انواع رشته های های بیمه ای است که وظیفه اش جبران هزینه های درمان اشخاص است .همانطور که می دانید در زمان بیماری ها و نیاز به خدمات پزشکی از جمله دارو، جراحی، بستری در بیمارستان و …  متقبل هزینه های سنگینی خواهید شد که در شرایط اقتصادیِ فعلی پرداخت این هزینه ها می تواند بسیار کمر شکن باشد. لذا شما با خرید بیمه نامه مذکور در خصوص موارد متعددِ درمانی، تحت حمایت شرکت بیمه قرار می گیرید. همینطور با توجه به ده درصد فرانشیز بیمه درمان شرکت سامان که پیشتر ذکر شد 90% هزینه های درمانی تا اندازه معین شده توسط بیمه گر تعهد می گردد.

بیمه تکمیلی انفرادی چیست؟

تا همین چند سال پیش شرکت های بیمه، بیمه درمان تکمیلی را تنها به صورت گروهی ارائه می دادند. یعنی امکان خرید این بیمه نامه به صورت انفرادی وجود نداشت، اما مدتی بعد شرکت بیمه سامان و چند شرکت محدود، شروع به ارائه بیمه نامه درمان تکمیلی به صورت گروهی نمودند. لازم به ذکر است شرکت بیمه سامان از شرکت های مطرح و پر فروش در خصوص بیمه درمان انفرادی به شمار می آید.

نحوه خرید بیمه تکمیلی سامان از بیمه خانه

برای خرید بیمه تکمیلی سامان تنها کافی است مانند تصویر ذیل از طریق دکمه ابتدای صفحه نسبت به ارسال درخواست خود مبادرت نمایید. 

برای بیمه مذکور به علت نیاز به تأیید پزشک بیمه سامان امکان خرید و صدور به صورت آنی وجود ندارد. لذا بعد از تماس با شما از سایت بیمه خانه و ارسال فرم های لازم، شما آن ها را همراه با مدارک مورد نیاز در واتساپ برای ما ارسال خواهید نمود. بعد از دریافت مدارک از طرف شما در سریع ترین زمان مدارک مربوطه برای پزشک بیمه سامان ارسال می گردد و بعد از تأییدیه پزشک بیمه نامه صادر خواهد شد.

دانلود پرسشنامه و فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی درمان

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه