بیمه درمان تکمیلی دی

بیمه درمان تکمیلی دی

جهتِ سفارش بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه دی، با فشردنِ دکمه ذیل و ثبت اطلاعاتِ درخواستی، اقدام نمایید.

طرح های بیمه درمان تکمیلی انفرادی دی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرکت دی در 6 طرح (3 ستاره، 3 ستاره پلاس، 4 ستاره، 4 ستاره پلاس، 5 ستاره، 5 ستاره پلاس) با پوشش ها و حق بیمه های متفاوت ارائه می گردد. در جدول ذیل طرح ها همراه با پوشش های درمانی و سقف تعهدات، قابل مشاهده است.

نکته: تهیه بیمه درمان تکمیلی به شرط سلامت می باشد و باید پرسشنامه سلامت در نهایت صداقت پاسخ داده شود. پرسشنامه توسط پزشک معتمد شرکت بررسی می گردد و در صورتیکه مشکلی وجود داشته باشد یا آن مورد از موارد تحت پوشش حذف گشته (مورد مذکور استثناء می گردد) و بیمه نامه صادر می شود و یا (در مواردی مانند سرطان ها و ..) رد می شود. در صورت کتمان حقیقت، شرکت بیمه حقِ ابطال بیمه نامه را دارد.

موارد تحت پوشش
میزان تعهدات هر طرح تا سقف (به تومان)
طرح ها
3ستاره
3 ستاره پلاس
4 ستاره
4 ستاره پلاس
5 ستاره
5 ستاره پلاس
بستری و جراحی های عمومی
20,000,000
40,000,000
20,000,000
40,000,000
50,000,000
100,000,000
اعمال جراحی تخصصی
40,000,000
80,000,000
40,000,000
80,000,000
100,000,000
200,000,000
جراحی های مجاز سرپایی
ندارد
ندارد
1,500,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
پوشش زایمان
ندارد
ندارد
4,000,000
8,000,000
5,000,000
10,000,000
پوشش نازایی
ندارد
ندارد
4,000,000
8,000,000
5,000,000
10,000,000
پارا کلینیکی گروه 1
ندارد
ندارد
1,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
پارا کلینیکی گروه 2
ندارد
ندارد
1,500,000
3,000,000
3,000,000
6,000,000
خدمات آزمایشگاهی
ندارد
ندارد
1,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
ویزیت و دارو
ندارد
ندارد
1,000,000
2,000,000
1,500,000
3,000,000
رفع عیوب انکساری دو چشم
ندارد
ندارد
3,000,000
6,000,000
4,000,000
8,000,000
دندانپزشکی
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1,000,000
2,000,000
آمبولانش (شهری و بین شهری)
500,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000

در جدول ذیل حق بیمه طرح ها بیمه تکمیلی انفرادی دی با توجه به بازه سنی متقاضیان و میزان فرانشیز قابل مشاهده می باشد. 

فرانشیز: فرانشیز همان درصد یا مبلغی است که بایستی توسط خود بیمه شده پرداخت شود. در جدول ذیل حق بیمه طرح ها با احتساب فرانشیز 10% می باشد. (10% از هزینه درمان باید توسط خود بیمه شده پرداخت گردد.)

بازه سنی: حق بیمه طرح ها با توجه به سن متقاضیان متفاوت است. (هر چه سن متقاضی بیشتر باشد احتمال افزایش هزینه های درمانی برای وی وجود دارد.)

حق بیمه سالیانه طرح ها با فرانشیز 10% ( مبلغ به تومان) (پرداخت به صورت نقدی)
بازه سنی
3 ستاره
3 ستاره پلاس
4 ستاره
4 ستاره پلاس
5 ستاره
5 ستاره پلاس
0-15 سال
598,920 تومان
796,260 تومان
2,515,740 تومان
3,005,640 تومان
3,463,800 تومان
4,261,440 تومان
16-45 سال
796,260 تومان
1,039,140 تومان
3,353,400 تومان
4,008,900 تومان
4,618,860 تومان
5,681,460 تومان
46-60 سال
994,980 تومان
1,299,960 تومان
4,192,440 تومان
5,013,540 تومان
5,772,540 تومان
7,095,960 تومان
61-70 سال
1,392,420 تومان
1,817,460 تومان
5,867,760 تومان
7,014,540 تومان
8,084,040 تومان
9,944,280 تومان

همچنین در جدول ذیل حق بیمه طرح های درمان انفرادی دی با فرانشیز 20% محاسبه شده است. 

حق بیمه سالیانه طرح ها با فرانشیز 20% ( مبلغ به تومان) (پرداخت به صورت نقدی)
بازه سنی
3 ستاره
3 ستاره پلاس
4 ستاره
4 ستاره پلاس
5 ستاره
5 ستاره پلاس
0-15 سال
520,800 تومان
657,600 تومان
2,187,600 تومان
2,613,600 تومان
3,012,000 تومان
3,705,600 تومان
16-45 سال
692,400 تومان
903,600 تومان
2,916,000 تومان
3,486,000 تومان
4,016,400 تومان
4,940,400 تومان
46-60 سال
865,200 تومان
1,130,400 تومان
3,645,600 تومان
4,359,600 تومان
5,019,600 تومان
6,170,400 تومان
61-70 سال
1,210,800 تومان
1,580,400 تومان
5,102,400 تومان
6,099,600 تومان
7,029,600 تومان
8,647,200 تومان

حق بیمه جداول برای پرداخت به صورت نقدی می باشد.

نکته: داشتن بیمه گر پایه (تامین اجتماعی، سلامت و ..) برای تهیه بیمه تکمیلی دی الزامی است و در غیر اینصورت، 15% اضافه نرخ به حق بیمه ها اضافه می گردد.

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه