سامانه بازاریابان بیمه خانه

دریافت کارمزد 40% از بیمه خانه

دریافت کارمزد 40%

فروش بیمه تا 5 عدد در هر رشته

دریافت کارمزد 50% از بیمه خانه

دریافت کارمزد 50%

فروش بیمه از 6 تا 10 عدد در هر رشته

کارمزد 60% در بیمه خانه

دریافت کارمزد 60%

فروش بیمه بیش از 10 عدد در هر رشته

+ بر کارمزد پلکانی ، هر دو هفته یکبار کارمزد دریافت کنید.

چی بهتر از این؟ پس هرچه زودتر در سامانه بازاریابان بیمه خانه ثبت نام کن و پر قدرت فروش رو دنبال کن

فرم ثبت نام برای همکاری با بیمه خانه

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه